I> 'V*- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen De ontwerp voordracht aal den Haad ter vaststelling orden aangeboden. besloten wordt den Raad voor te stellen het besluit d.d.13 haart 1935 afd.no.3191 aan te vullen net de bepaling dat voor een vergadering gedurende den gehee- len dag f.15.-- per lid per vergadering wordt vergoed. Besloten wordt aan toegestaan te bouwen achtererfafscheiding afscheiding. van Asch te berichten dat wordt 'j op een afstand van 6.5c Lx. uit dej en 3.50 h. uit de rechterzij erf- Besloten wordt niet tot verbetering over te gaan, daar de begroot irig de kosten hieraan verbonden, niet 0 0 e s taau besloten wordt net schrijven van adressant te zenden aan Haatscrappelijk Hulpbetoon, ter afdoening. y besloten "ordt de zaak 00 te lossen door aan ix.n. te adviseer^n tot betaling van de helft der xiosten, daar een volledige ontkennirg der voraering niet zal zijn vol te houden, aangezien men uit het schiljven van br. bannekoek moet concludeeren^at de oehanueling van de aanvrage bij Ii.A. niet met voldoende zoru is geschied en het ziekenhuis ook schuld heeft, aoor niet aan te dringen op een garantiebewijs en de verpleging zonder .aeer voort te zetten. Je briefwisseling ter Kennisne ming toe te zenden aan Laatsch.xiulpbetoon. 'Tuf, Tut".

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 424