Volg- j num- Afzender of voorstelle mer Korte i n h o Inspecteur van he' Lager Onderwijs B. J.Lieman Directeur Generaal van de Volksgezond heid Woningstichting 'Ons Belang"te Amersfoort R. A. Bouwer e enig irjtg St.Joseph" Soest RX. lier kbe stuur der Par.Soestdijk X.K.Xerkbestuur BarSoestdijk Verklaart geen bezwaar te hebben tegen de aanwijzing van de heeren I.Golijn en L.hofstee tot plaatsvervangend hoofd resp.aan de openbare U.L.C.school en de school voor gewoon l.o. aan de Beetzlaan. Vraagt een verlof A voor de benedenloca- liteit, groot 162 -~2 van het perceel Banningstraat no.2. -leurt bij schrijven van B.en van 24 Lei 1935» afd»4 no.3435 voorgestelde huurverlagingen goed. Bendt een in overleg met het Centraal Bureau voor Verificatie en Binanciëele Adviezen der Ver.van -Wed.Gemeenten- te 3-Oravenhage gewijzigde balans per 31 December 1934- en verlies- en winstreke ning over 1934. Bendt balans per 31 December 1934 en de Verlies- en winstrekening over 1934 alsH jmede het terzake door net Centraal Bureaji Ivoor Verificatie en financieele Adviezen jder Ver.van iïed.Gemeenten te s-Graven- hage uitgebracht rapport. Vraagt toestemming tot het houden eener Aancy Aair op 14, 15 en ló September a.! Vraagt toestemming voor het houden eener verloting ter gelegenheid der op 14, lp I en ló September a.s. te nouden Aancy Aair ten bate der parochiekerk en paro chiehuis.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 425