^T\ /fu.tjl Ou. lij /y& BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen besloten wordt de neer en I.Uolijn en j&.iiof stee aan te wijzen tot plaatsvervangend hoofd, respectievelijk aan r**lAfVf. de openbare U.L.0.school en de sciiool voor gewoon l.o. aan de Beetzlaan zulks uet ingang van net nieuwe schooljaar. Voorts wordt besloten de onderwijzer Passing een scnrij- ven te richten, waarin het College kennis geeft, dat verlangd wordt dat school behoorlijk hij bij het ;ekleed moet geven van lessen in de zijn. besloten wordt aan 3.J»Lieroan, een verlof A te verleenejn voor den verkoop van zwak-alcoholischen drank in xiet /MVV' klein voor de oeneden localiteit van het perceel, plaatselijk bekend in deze gemeente, banning straat no.2|, ;eike localiteit e'en oppervlakte heeft van 1Ó2 A2. besloten wordt de goedkeuring van den -directeur-«eneraal van de Volksgezondheid mede te deelen aan de Commissie voor de huurverdagingen en aan de vereenigingen. besloten wordt de gewijzigde oalans na verificatie aan den minister te zenden en verder ter kennis te brengen van de commissie voor de uuurverlagmngen. YU besloten wordt de calans na verificatie te zenden aan den kinister en verder ter ken..is te brengen van de Commissie voor de huurverlagingen. Conform het advies van den Inspecteur van 24 Juli 1935, no.4IC2/I wordt besloten de vergunning te verleenen. -Conform het advies van den Inspecteur van t4 Juli 1935, no.13/299 wordt besloten de vergunning te verleenen. Politie d.d. gevraagde Politie d.d. gevraagde 'TM, V/OK

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 426