Volg num- i Afzender of voorsteller mer 834 835 836 837 Koestdoesterd str.103Soest Vice-president van den Ka ad van State; J K.::.Kwak,Bieuwe weg 25» Soest l u.H.v»d.Broek e.a. dir.üsu, 7. er Ken [Verzoekt nogmaals aan den Kaad ontheffing jvan den erfafscheidingsafstand voor een jte bouwen dubbel huisperceel a/d Soesterni loergschestraat. Koept op, om wanneer zulks noodig wordt 1 iI jgeacht, te verschijnen in de vergadering .der afdeeling voor de geschillen van be ls tuur op 31 Juli 1935 te 10}* uur, waarin verslag zal worden uitgebracht inzake heij (geschil, vermeld in den oproepingsbrief van 8 Juli 1935 no.333. Verzoekt ontheffing van het bepaalde in (artikel 14 sub c der bouwverordening jzulks tenbehoeve van den bouw van een [werkplaats groot 4x6 K. op perceel sectie J no.3211 gelegen aan den nieuvse- weg en wel op een afstand van e.50 m.uit ie zij erfafscheiding. Je directeur van gemeentevïerken brengt bij schrijven van 23 gunstig advies uit. Juni j.1. no.3/13 Verzoeken in aanmerking te komen voor (verstrekking van een paar klompen. Biedt ter benandeling aan eenifae ver zoeken om bouwvergunning vergezeld van Ide noodige teekeningen en adviezen. 3esl< Voor; Beslc Beslo verzo door worde; Gelei 26 Ji wordi l/li: te wt 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 427