,2e /ft* fy* 'fa- 7/t BESLISSING Afdeelinq A Aanmerkinqen en No. s door I uJ"L -• o uwCXci»xcics occi c 0 oui*@n 21 j voor- pressant uit te betalen -efl bedrag ad f.61,19» JX ^6^,; ijdvan 1 n to- >ver jVan de rekening en verantwoording is uour het College jKennis genomen. Besloten wordt de rekening aan den Raad mede te deden \/2a jt4SJT [Besloten wordt op net voorstel niet in te gaan, als <y*/f ndma- i. en oo- li 2 i j nd e onaanneme li j k Lng ko- b koming ver- tand teken en onen eigen ieelinös r Janua- ndma- ndma- rten- ook an- ergoe- ming en vso- iiet ne i nder xng .aris illen schri j - jK te perceel- *ert de en be ien ge lding Itiet voorstel wordt voor Kennisgeving aangenomen, aan- igezien de andere couranten niet ingaan op Kosteloo Ippname der bekend^iamingen. Het rapport wordt voor Kennisgeving aangenomen. Besio- gy^/r ten wordt te wijzen op den iioogen achterstand in het >F betalen van de huren, met verzoeK strenge maatregelen o te treilen tot opheffing van deze bezwaren. Besloten wordt adressant mede te deelen, dat het Colle- ge niet aan het verzoek Kan voldoen. ■Besloten de firma te berichten conform net advies van l? mJï [den Technisch ambtenaar bij Bouw- en oningtoezicht ddi Q |18 Januari 1935, No.1. 7i' ind fi nno o nvi dmd 1 1 i "r/ tan- tpl^£-4.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 42