839 Volg- num- Afzender of voorsteller Datu m mer Korte inhoud 838 Voetbal-en -thle- tiekver.3' "berg uir.Gen.werken 840 l .V .Arnhemsche Tater l.Iiy. 841 jtTe s se 1T. i e uwe weg 22, 3oest 842 I Voorzitter jVerzoekt aan den Raad alsnog in het uit breidingsplan den aanleg van eenige voetr palterreinen in de kom van Soesterberg tp doen opnemen. De directeur van gemeentev^ aen brengt bij rapport van 22 Juli 1935 ino.29/4-0, advies uit. peelt mede dat door gemeenteverken een pitrit is genaakt voor het perceel van jden heer Smaal, van ;eedestraat 3> er^ daarvoor door Smaal een bedrag van f.2.5f :in de gemeentekas is gestort. Vraagt vergunning tot het maken van een sleuf in verschillende weggedeelten ten i behoeve van kabelvernieuwing, je Air.van Gem.'verken brengt hieromtrent; advies uit bij schrijven d.d.25 Juli j.1; no.1038. Vraagt beschikbaarstelling van een bedrag ad f.300.-- hetwelk benoodigd zoude zijn bij aanvaarding der betrekking als rei ziger bij de chemische fabriek "havo" te Driebergen. Stelt aan de orde de voorloopige behande ling van de ingezonden begrootingen van cedrijven en diensten t.w. Gasbedrijf, keuringsdienst, Brandweer Soest en Soesterberg alsmede openbare werken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 431