5 5 A 5;f Volg- num- Afzender of voorsteller Datu m mer K o r t e i n h o u 843 844 845 846 847 48 849 .Woningbouwver "u-oed ionen"te Soest. L.PrinsTorenstrJ 10a, te Soest Bestuur van de Vei1. tot Bestrijding 1 der t.b.c.te Soest Centr.Bureau voorj Verificatie en Vin.Adviezen ministerie van Binnenlandsche Baken, den Kaag Afd.Vinanciën B.Hasselbach, AkkerwegSoest deelt mede met ingang van 22 Juli 1935 de buren wnnin -fin ver la .wen o~a harer woningen te verlagen op een basis gelijk aan het ingediende we' ontwerp bij de staten-generaal en onde voorvaarde dat huurders, die achtersta hebben niet eerder voor verlaging in ar. merking komen vooraleer zij dien achte stand geheel hebben ingehaald. verzoekt op perceel sectie C no.l8l2.g legen aan de de Genestetlaan te mogen bouwen in afwijking van de geprojectee achtergevelrooilijn. Be dir.van gem.we ken brengt bij rapport d.d.27 Juli 193 no.l/lll8 advies uit. verzoekt toekenning van een bijdrage u de gemeentekas van f.364.-- t/b van de verpleging van patiente i.Boersma. z-endt een afschrift van een rapport aa de .'/.Gentr.Slachtplaats betreffende kascontrole over het 2e kwartaal 1935* verzoekt te mogen vernemen of in deze gemeente de behoef te wordt gevoeld den arbeid van het z.g. A.comité in de naa toekomst 00 eertigerlei wijze voort te zetten, zulks in verband met de in mei 1936 te verwachten opheffing van het nationaal Crisis-Comite adviseert de rente van debet saldi dooi de po.iingbouwvereenigingen en -stich tingen verschuldigd over het 2e k*;art:n 1935 te bepalen als volgt: 1 April t/m 4 April op 3 A .10 I16 1 |27 Juni 9 15 31 "mei 26 Juni 30 4 Vraagt een boom te mogen rooien en op ruimen aan de Beetzlaan. Be Bir.van gem.werken deelt mede dat het hout van dezen boom voor den verkoop geen waar heeft, zoodat geadviseerd wordt het verzoek in te willigen onder voorwaard* dat de werkzaamheden zullen geschieden onder toezicht van den dienst Gem.wer^cJ ft 11 tl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 435