iSSfSït: Volg num mer S^O 851 852 853 air.v.Jem.werken 354 855 8 56 Afzender of voorsteller Datum Bir v.gera.verken .L.Kuiskes Hieuw- str.57» Soest R- 3 ciio0 l"b e stuur te Soest J.Snoek,van Limburg Stiru; laan 18, te Amersfoort H.Voormole ndraaf lori sstr.43dam le afdeeling Korte innou deelt mede dat J. Had erna ker Laanstr.47, te Soest, onder overlegging van een teef kening, wijziging verzoekt van de aan héa bij "besluit van 28 Juni 1935» no.2?327 verleende vergunning tot het oprichten van 2 kamers en een keuken aan perceel kad.bekend sectie C no.3609. Het voor nemen bestaat n.1. om thans 2 kamers en een serre te bouwen. Bij toepassing van de voorwaarden genoemd in zijn rapport van 27 Juni '35» no.35/105 heeft voor noemde directeur hiertegen geen bezwaar. vraagt zijn naam te plaatsen op de lijst j als bedoeld bij art.17 van de Drankwet. I deelt mede voor de schatting van het te I vervreemden gedeelte van de bij de A.A. Jongenssch ol behoorende speelplaats als deskundige te hebben aangewezen den! heer A. 17.BrouwerVerzocht wordt ook voor de gemeente een deskundige aan te wijzen. deelt mede dat B.Siebbeles, Verl.Balweg 5 te Baarn, ontheffing behoeft van het ber- paalde bij art .8 der Bouwverordening zulk inverband met een door hem ingediend plan voor den bouw van 2 subbele woonhuizen aai den Buntweg op de perceelen sectie D not 1878-1879-1880 ged. In verband met het vorenstaande wordt geadviseerd de gevraag de ontheffing te verleenen onder voor- i waarde dat de aanvrager een bedrag in het Wegenfonds stort van f.560.-- zijnde 40;x f.12.is f.480.-- voor aanlegKosten eji 40 x f.2.is f.80.-- voor onderhoud. verzoekt, namens zijn echtgenoote, ver gunning tot het oprichten van een zomer j- huisje op een terrein kad.bekend als sectie D no.l653 gelegen achter het wooiji- wagenkamp, in de nabijheid van het op d£t perceel gelegen woonhuis. Be dir.v. gein verken brengt bij rapport van 3^ Juli - no.26/21 gunstig advies uit. verzoekt alsnog in overweging'te willen1, nemen om hem toe te staan bij den "oouv farl het magazijn aan de Amersf.str. waarvoor! bouwvergunning is verleend bij besluit van B.en van 2 Juli 1935» no.l/ll04, '-er open ruimte uit de rechter zij erfafschei ding in acht te nemen van 2 a 2)2 L.inpl1 van 7.55 -^e Bir.van gein.werken breng bij schrijven van 30 Juli '35 no.3/14, rapport te dezer zake uit. biedt ter goedkeuring aan een ontwerp besluit oexr.een aan B.^.lioester van de w.eent,te Soest,te verleenen vergunning- Tegen w het ver aan de Tot des de heer Je ben0 van sto jf .560.- londerho pe verg Pirecte Jeslote beschik genomen perceel tegen d scheidi go eigen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 437