Afdeeling E S L S S I N G Aanmerkingen legen wijziging van ÜOUV bestaat geen bezwaar. Hst verzoek wordt afgelezen op grond van liet niet vuldoen jaan de wettelijke termijn van inzending. Jot desKundige wordt met algemeene stemmen aangewezen ide heer W.C.van Goor, directeur van Gemeentewerken. pe benoodigde ontheffing wordt verleend onder voorwaardé V Ivan storting in het wegenfonds van het bedrag groot jf56Ot.v;. f.480.-- voor aanleg en £.80.-- voor onderhoud. Oe vergunning wordt verleend conform het advies van den \/i directeur van Gemeentewerken. -v besloten wordt adressant mede te deelen dat een gunstige beschikking op zijn verzoek in overweging zal worden genomen, als hij van den eigenaar van het aangrenzende perceel een verklaring overlegt waaruit blijkt dat deae tegen den bouw 00 een afstand van 2}z M. uit zijn erfaf- scheiding geen bezwaar heeft. iiuev.de Hinderwet tot ne~ grooaoakker 1 j in perceel - sectie J po. 4771,; go 01- he: ioor een neetéluchtoven. goedgeKeurd uit ore sosstr.o yervan, iet ontwi idenvan, de bestaande 1 ,kad.bekend, gem.oooSb ïên van,den houzcven ?ru besluit woraf V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 438