Volg num mer Korte inhoud 09 90 91 92 93 Te erinAmb tenaar Gasbedrijf i?.C *j?GaljartAa- iemakerstr.3 Soes- terberg ïechn. Ambtenaar Gasbedrijf Jed.G.v.d.Burg, d o e s c iöC hn Affl 0 "C ÖX18.3. r BOUW- toezicht zendt overzicht van het Gasbedrijf over de maand December 1934- met Opmerkingen, verzoent vergunning tot de oprichting eener benzinebewaarplaats, bestaande uj.i» een ondergrondsch reservoir, inhoudende 6000 L. met bovengrondsche aftapinrich ting, gedreven door een ingebouwden electromotor van 1/3 P.K. op en in het perceel, gelegen aan de Rademakerstraat kadastraal bekend gemeente Soest, in sectie h.1983. Omtrent dit verzoek wordt advies uitge bracht aour aen commandant der Vrijwil lige Brandweer te Soesterberg en den technisch ambtenaar, belast met de lei ding van bouw- en woningtoezicht deelt mede dat omstreeks 31 Januari a.s een aanvang zal worden gemaakt met koo^l demonstratie's en noodigt het College uit tot een bezoek, waarvan tevoren be richt wordt verzocht. deelt mede dat het haar onmogelijk is heden den termijn te betalen voor kos ten trottoiraanlegen vraagt uitstel tot 1 Juli a.s. biedt ter behandeling aan eenige verzot ken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. Goor he' De gevr; het bes, Be slotei nevenve: gasbedr: stratie 3feslote. 11Juni Gelet 0 35/166, wordt b De aanv de aanv 1/10,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 43