xyZ. t A l BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen Besloten wordt den .Directeur van Gemeentewerken te mach tigen den heer A.C.Tillemans te Rotterdam te berichten, uat hij op arbeidscontract in dienst ner gemeente kan treden teg-en een vergoeding berekend naar /.1Ö00,= per /ru. Y/0? jjaar. De Directeur zal daarbij worden gemachtigd voorts mede te deelen dat het College bereid is in de eerst- jvolgende vergadering van den Raad een crediet te vragen Igroct ƒ.2000,= teneinde in staat te zijn over te gaan jtot tijdelijke aanstelling op een salaris van /.2000,= per jaar. jBesloten wordt adressant mede te deelen, dat het Collei ige geen vrijheid kan vinden om in de pachtsom verande- tw-HaSb ;ring te 'brengen. .Besloten wordt den Directeur van Gemeentewerken te mach -1'*] tigen de levering van huisnummerplaat jes op te dragen aan de Gepal Fabrieken te Den Haag door tusschenkomst van den Heer G.Aruijff, Vosseveldlaan 42 alhier voor den prijs van ƒ.0,30 per stuk. J Wordt besloten jda overleg met den Dir.van Gemeentewerken wordt beslo- t ten het standpunt in te nemen, dat gebouwd wordt aan de Den Blieklaan. De kosten van verharding van den weg zullen tengevolge van dit besluit in de toekomst geheel of gedeeltelijk door de gemeente gedragen moeten worden, doch daartegenover staat de medewerking van den grond eigenaar de Jong tot een beduidende afstana van grond voor wegaanleg. Gelet op het advies van Bouw- en ,,-oningtoezichtno. 35/96, wordt besloten de aanvrage no.1/109ö in te willi gen. Besloten wordt het verzoek van adressant te behandelen bij de begrooting 1936, doch adressant te verzoeken spoedig de rekening over het eerste halfjaar 1934/* 35 over te leggen, teneinde de finantieele positie der Vef- eeniging te kunnen beoordeelen. /)U.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 442