Volg- num- I Afzender of voorsteller mer Datum Korte 864 865 866 867 868 Centraal Veril'icak tie Bureau. DirGemeentewerken 869 ütto Behrens, Ro zenstraat 155» Am'T sterdam Ged.Staten van Utrecht dirGemeentewerker S.V. 't Raedthuijs Amsterdam. verzoekt toestemming tot het oprichten ivan een bedrijf voor de vervaardiging van flesschencapsules in de bijgebouwen van perceel Julianastraat 72. De Directeur van Gemeentewerken brengt bij rapport van 51 Juli 1925, no.17/48, gunstig advies uit. Geelen mede dat de minister van finan ciën het opleggen van voorloopige aan slagen in de gemeentefondsbelasting zal bevorderen, naar een heffing van 75 op centen op de hoofdsom dier belasting. brengt rapport uit omtrent de kwestie ophalen asch en vuilnis. zendt rapport betreffende de kasopname over het 1e en 2e kwartaal 1925 der R.KJI Bouwvereeniging "St.Joseph". deelt mede dat A.Drank, Koningirnelaan 48 te Soest, ontheffing behoeft van het bepaalde in artikel 14, lid I sub d, der bouwverordening voor het bouwen van een houtloods op een afstand van 0,50 Jüjj uit de rechter zijerfafscheiding, ülijkens voornoemd rapport heeft de -di recteur van Gemeentewerken geen bezwaar tegen het verleenen der ontheffing. verzoekt nogmaals in ernstige overwe ging te nemen haar verzoek inzake het plaatsen van een reclamebord aan de halte hieuweweg ten behoeve van het IMakelaarskantoor en Woningbureau "Hol- land-indië i n h o u

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 443