Afdeeling Aanmerkinge ichten iging ebouwen brengt 1 7/48 finan- e aan- ing zal 75 op- ting. estie opname der R.K nelaan van het b d wen var* 0,50 M de Di9 bezwaar ng. erwe- ;e het l de het "Hol- Besloten wordt adressant te berichten, dat er geen be-r zwaren bestaan tegen het uitoefenen van het door hem bedoelde bedrijf in het perceel Julianastraat 72, en voorts hem mede te deelen overeenkomstig den inhoud van de laatste alinea van het rapport van den Directeur van Gemeentewerken, dd. Juli 1955 no7 Van de mededeeling wordt kennisgenomen. Voorts wordt besloten de mededeeling ter kennis te brengen van den Raad Het College kan zich vereenigen met het rapport van den /L/ Directeur van Gemeentewerken en besluit hieromtrent het advies in te winnen van de Commissie voor Openbare 'A'erj- ken. Van het rapport wordt kennisgenomen. Conform het rapport van den Directeur van Gemeentewer- ken dd. 5 Aug.1955 no.20 wordt besloten A.frank de ge- J vraague ontheffing te verleenen. 4 Besloten wordt adressant te berichten, dat het reclame- oord op de stopplaats Lieuweweg alsnog mag worden aangebracht aan of in het wachthuisje aldaar, doch niet op het perron, nccli aan het hek van meergenoemde stopplaats. Het besluit ad. 19 Juli 1955 wordt ingetrokken. Het inmid- |i(iels zonder vergunning geplaatste bord zal verwijderd moeten worden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 444