V Besloten wordt de rekening te zenden aan het Verifi catie -Bureau van de Ver.van Hel.Gemeenten ter controle Besloten wordt een Bijdrage te verleenen van f.411,75» doch den controleerend ambtenaar op te dragen een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van het verleenen van een Bijdrage in deze kosten door de moeder van oatiënte. Besloten wordt met de aangebrachte wijzigingen in de ontwerp-Begrooting voorloopig rekening te houden. Besloten wordt het gevraagde verlof A te verleenen voor den verkoop van zwak—alcoholischen drank in het klein voor de Bovenzaalde voormalige sociëteitszaal (Bioscoopzaal) en de voormalige Banketbakkerswinkel van het perceel, plaatselijk Bekend in deze gemeente, Burg.Grothestr»no.38welke localiteiten een opper vlakte hebben van resp.39> 1^8 en 80 1*2. Besloten wordt conform de iaededeeling directeur van Gemeentewerken. van den ai de gevraagde vergunning wordt verleend onder de gebrui-1 kelijke voorwaarden. V Gelet op het advies van Bouw- en woningtoezicht d.d. 9 augustus nos.35/120, 35/128, 35/13,1 en 35/132, wordt Besloten de aanvragen nos.l/1119, 1/1123 en 1/1124 in willigen en de aanvrage no.1/1120 te weigeren. te

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 448