num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud B ir (i en. v er ken .^.v.7oorthuiz.enj( ie Paltz 4, Soest .Beytenbeek,Burg -rothestr.4,Soest S8r.. em.verken B irei ..verren v.kenselaare .a. de" oners van 'oer- ceelen a/d Bakkers eg jbiedt ter behandeling aan eenige verzot- I ken om bouwvergunning vergezeld van de jnoodige teekeningen en adviezen. verzoekt toestemming om een reclamebord je te mogen plaatsen aan het rijwielpad bij het natuurbad aan de Banningstraat richting den Bolder, alsmede een aan de kruising van het rijwielpad van het Vliegkamp bij de "kleine Paltz" zulks jt/b van zijn pensionbearijfBe Bir.v. gein. ;erken en de inspecteur van politie adviseeren beiden afwijzend. verzoekt toestemming tot het plaatsen 03 jden toegangsweg naar zijn kveekerij I naast perceel Bur^.^rothestraat 2, van leen reclamebord t/b van zijn zaak. Be dir.van gem.werken en de insp.v.politie adviseeren toestemming te verleenen in dien het bord wordt geplaatst in de lijr van de voorgevels va., de perceelen. deelt mede dat B.Schuytv. feedestr.32, te Soest, &ts ontheffing behoeft van het bepaalde in art.14, lid I, sub c, der jou"verordening teneinde een aanbouw op perceel sectie A no.2031 bestaande uit jsen tweetal kleedkamers, te kunnen op dichten tot op de zij grens van het naast (gelegen perceel. zendt rapport omtrent de Oehouden aanbe steding van "Schilder erken aan diverse gemeentegebouwen" op 16 Juli j.1. i/erzocht -ordt voorts een crediet te ver Ie enen van f.117.tewlaste van de div. !volgnummers aangegeven in bijgaanden 3 bas. t Verzoeken verbetering van aen Bakker swe... iBe dir.v.gen.verken brengt bij rapport |van 1B -^ug.'35 no.1037, advies uit.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 453