V xê BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen verzot-I van de .ameooru- j i e lpau jstraat i aan de het zulks -o ir v oolitie latsea ca] srij 2, van ik. De .politie inen in- i de lij -en. str.32 van het der 10 ouw op ide uit ïen op- iet naasq :n aanee- diverse - t te ve: 1 de div inden .kkers- •appoit lit Gelet op het advies van Bouvj- en dcningtoezicht u.d. iP 13 Aug. '3.5 nos.35/120, 35/122, 35/129 on 35/13.3 ordt besloten de aanvragen nos.l/1113, 1/1115 en 1/1121 in te willigen, en de aanvragen nos. 1/1121 en 2/_,32 te weigeren. Conform de adviezen wordt op het verzoek afwijzend beschikt -Idus worat "besloten. <yj H af s Besloten vsoru c. aan eten Dir v »^jem. e.- i^en c.e \rex zoeken na te gaan vanneer vergunning is verleend tot plaat sin van e.nige houten hokken, welke thans uienst roen' als kleedkamers, en aarvan sprake is in de derde alinea van zijn rapport. V Jf* CvereeriKuustij iviez van den Dir.v.^e: erken ordt "besloten alle in het desbet: 0 e md e i°orsf 1 end bestek ge- werkzaamheden op te dragen aan de fa.J .v.Schali ën konen voor de som van f.650.-- waaronder een bedra_ van f.1 o.voor eventueel meerder erk. Aan aen Aaad zal een eventueel verhoogd credxet worden aangevraagd, -"et dc-ze beslissing wordt de Directeur tijdens de vergadering in kennis gesteld. -Adressanten te verzoeken mede te deelen of zij bereid zijn tot gratis grondafstandaangezien de r>a^kersweg jarticulier bezit is. hoodra de :ea eigendon eter .emeente i zal verbetering daarvan worden overwogen. :y V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 454