Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer ö34 35 ■7 838 189 Korte inhoud Pir. e..i. verken AirGe 'i. Geneesk. en Gezondh.dienst - -1 dam -ï.Straks, Steen- iofstr.45a, te Soest I .11.Moester geb. v.d.keentBraam weg 6, Soest A i rg emw er ken reth.v. -klooster "brengt rapport uit omtrent het ver zoek van d.Verkerk om een stux: grond aan de ~J itsveg kad►"bekend, gem, sectie G no.347^' van hem aan te koooen. -legen Soest deelt mede geen bezwaar te hebben dat patiënte Russer In A'dam in gezinds- veroleging komt, doch dat voor het toe-I ziciit f.25*-- per jaar betaald moet worden, terwijl patiënte ook lid moet '■orden van een ziekenfonds, waarmede f«C.25 Per week gemoeid zal zijn. Ver zocht wordt ook deze kosten voor reke ning der emeente te willen nemen. verzoekt toestemming tot het ophangen van een reclamebord groot 2 x 1 4 t/bj van -ie V.±i'damsche Verzekering Socie-I teiten (k.V.3,aan zijn oerceel Stee.--| hofstraat 45a. Ae dir.v.gem.werken en de insp.v.politie brengen te dezer zake| advies uit. verzoekt vergunning tot het uitbreiden van .de bestaande broodbakker ij in pe ceel Bosstr.65 kad.bekend gem.Soest sectie A no.1771 door het vervangen va den houtoven door een heeteluchtoven. -Pe dir.v.gem.werken en de commandant v de Vrijwillige brandweer van Soest brengen'te dezer zake advies uit. deelt mede dat eg 26, Soest gegeven aan de Juli 1935,1e a adviseert -jan machtiging te plaats bij de laan in eigen Voor dit doel een bedrag uit (volgno.655) J.Pranger, Dorrestein- geen uitvoering heeft aanschrijving d.d.19 fd.no.1/1046» den dir.v.gem.'erken verleenen om de speel- o.l.school aan de Jeetz- beheer te verbeteren, is op de begrooting 1935 getrokken van f»190ü.-- seslot' en der.' gemeen Aan de, doen ii van he clameb indien onroer' Se gev: gelegd- ka geh beslot- geven. Bedoel; aan dei teur h

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 455