'S- r BESLISSING Aldeeli en N( j Aanmerkingen adressant te berichten dat deze aangelegenheid onder ag oogen zal "orden gezien bij de verharding der trottoirs^ in 19365 en lat alsdan naar een ^oede oplossing zal '-orden gestreefd. yji aldus wordt besloten. Besloten wordt nogmaals in de plaatselijke bladen de aandacht te vestigen op de hierbedoelde bepaling der 'inkelsluitingsverordening en aan de bedoelde Commissie; te berichten dat te dezer zake streng toezicht zal worden gehouden. Voorts bedoelde Commissie te verzoeken de namen der haar bekende overtreders te willen opgeven;. Aldus wordt besloten. V Hl K/ L

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 460