Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte innou AirGemeentewerken Centraal verifica tiebureau Ver.voor Ziekengeld verzekering van LedGemeenten te -s-Gravenhage kerste boester Voetbal-en Atlile- tiekvereeniging Soest Ontvanger der Re-j gistratie en Domejn'ei te Amersfoort. De Voorzitter. De Voorzitter. De Voorzitter. deelt mede dat de heer k.CTillemans met de voorwaarden van aanstelling accoord gaat en 1 September a.s. in dienst zal treden zendt rapport in betreffende de verifi catie van de jaarstukken over 19p4 van het gemeentelijk gasbedrijf. 1r geeft nadere inlichtingen ten aanzien van de uitvoering der ziekengeldverzeke-* ring bij wijze van het zuiver omslagstel bel en bij wijze van een afdeelingskas iieelt mede dat de leeftijdsgrens om voor subsidie in aanmerking te komen door der. raad niet is verlaagd en verzoekt om alsnog een subsidie voor 19J5 te mogen ontvangen. vraagt of accoord wordt gegaan dat bij de nieuwe vergunning tot het delven van grind uit militaire terreinen te Soes- fte-rberg dezelfde voorwaarden worden 'ge steld als bij de overeenkomst van 8 Maart 19J2. deelt mede dat hij van den pensioenraad jte s-Gravenhage bericht heeft ontvangeiji dat de commies ter secretarie H.Bossert goor de verdere waarneming van zijn be trekkingen ongeschikt is verklaard en {lat zijn ziekte niet het recht streekschJ gevolg is van de uitoefening van zijn dienst deelt mede, dat liet gemeenteraadslid D.A.de Bruijn verzocht heeft alsnog te overwegen of niet tot aankoop van de buitenplaats Mddëlwfjk door de gemeen te, kan worden overgegaan. biedt de vergadering aan het voljaars- kohier der straatbelasting 19^5 ten be drage van ƒ.49.542,40.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 465