Vergadering van B. en W. gehouden op 20 Augustus 1935- Voorzitter: Mr.G.Beketh. Secretaris: J.G.A.Batenburg. Tegenwoordig de beide Wethouders. het Bestuur der woningstichting "Ons Belang" vertegen woordigd door de heeren van ülst en Vaatstra wordt tot üe vergadering toegelaten. ue heer van Bist doet het woord en zegt dat het schrij ven van 3. en dö# 19 Juli j.1. handelt over naasting van het woningcomplex Soesterberg. .De brief is met het bestuur besproken. liet Bestuur kan op het voorstel tot naasting zon der meer niet ingaan. Be vereeniging "Ons Belang" heeft in verschillende gemeenten een woningstichting die gezamenlijk beheerd worden. Nu is het niet aangenaam als daarvan een complex wordt genaast. Bit is moreel niet te verdedigen en ontmoet daarom groote bezwaren. Voorts geeft de naasting van een deel moeilijkheden om het geheel te blijven besturen. Voor de gemeente ziet het Bestuur in de naasting geen nut. het complex Soesterberg geeft inderdaad moeilijkheden door dat de exploitatie zeer ongunstig is, doch het Bestuur is van meening dat de gemeente daarin geen verbetering kan brengen. Om de woningen te kunnen verhuren is door het Be stuur veel gedaan. Br is steeds geadverteerd in woninggidsen en couranten. Een speeltuin met korfbalterrein is ingericht om de bewoning aantrexxelijk te maken. Steeds werd getracht ge-ensionneerden te krijgen tot bewoners en zelfs in Indië is moeite gedaan om gepensionneerde militairen te bewegen de woningen te betrekxen. In een blad verschijnende in In dië zijn artikelen en aavertentiën kosteloos opgenomen. Het aantal onverhuurde woningen is desondanks nog steeds groot. Be oorzaak ligt in het feit dat te Soesterberg woningen wor den gebouwd volgens een nieuw type die bovendien goedkoop zijn. Steeds werd gedacnt aan personeelsuitbreiding der Luohtvaartafdeeling doch net tegendeel is net geval, ter wijl bovendien door ds gemeente i3 toegestaan buiten Sc est te wonen. Nog een oorzaak ligt in het feit dat de huur ver laging door het gemeentebestuur is toegestaan op een tijd stip waarop het te laat was. Bprexer zegt dat de gemeente niet voordeeliger zal exploiteeren, en blijft bezwaar maxen tegen naasting om reden aat de vereeuiging ,e verschillende complexen bij elkaar wenscnt te houden. Be Voorzitter zegt dat de gevoelsargumenten van het Bestuur geapprecieerd kunnen worden. Het gemeentebestuur wenscht echter het groote tekort ad plm. ƒ.118.000,= opge lost te zien. Bat de exploitatie door de gemeente niet goed zal gaan kan Spreker niet inzien. De gemeente stelt zich op een zakelijk standpunt en wenscht zeggenschap, hetgeen niet het geval is wanneer de exploitatie in handen ligt van het Bestuur van "Ons Belang". Be heer Vaatstra zegt dat bij overname van het complex de schuldvordering niet verandert. Be gemeente heeft vol gens Spreker alles te .eggen. Bovendien heeft de gemeente in het Bestuur onbezoldigde ambtenaren. Be gemeente heeft nimmer aan het Bestuur der stichting opgedragen een en an der in verband met de exploitatie te doen of te laten. sSel zijn meerdere malen door het Bestuur v orstellen gedaan, waarop

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 466