G Afdeeling ESLISSI NG Aanmerkingen Van de mededeeling wordt kennisgenomen. Aan den Raad zal worden voorgesteld een aanvallend crediet groot r} a^S. j' 2001te verleenen, voor aanstelling van den heer Tillemans op eene belooning groot ƒ.2.000,- ingaande //fo.tyffï/V 1 September 1935. x\a ad aan te bieden. besloten wordt het rapport nevens de jaarstukken den vereeniging toe te uj plaats W voor te tot de Aan den Raad treden en de uitvoering der verzekering te doen hebben volgens zuiver omslagstelsel. stellen besloten wordt aan den Raad mede te deelen dat de bewe- W ring der vereeniging onjuist is en op grond van de be- slissing van den Raad genomen bij de behandeling der /fóé:J> begrooting 1935 geen subsidie kan worden toegekend. Mede te deelen dat het College zich met dezelfde voor- waarden als voorkomende in de overeenkomst van 8 Maart 1932 kan vereenigen. k iKennisgenomen liet College is van meening, dat geen stappen tot aan- cj{f koop door de gemeente meer kunnen worden gedaan, op grond dat de Raad in besloten vergadering nagenoeg eenstemmig van oordeel was, dat de gemeente niet tot aankoop moest overgaan. Aan den Secretaris wordt opgedragen deze beslissing aan den heer de Bruijn mede te deelen. het vol jaarskohier den Raad ter vaststelling aan te bieden. ri,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 470