Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 902 Dir-van Gemeente werken 90^ Oir.van Gemeente werken 904 905 906. 907 A.G.V/.B. s-Graven- hage C.v.d .-Broek, Dorrd steinweg 74, SOestf P.E.de Vlieger, Ei kenlaan 2, H'sum. de Voorzitter. 14, sub b, dei maken van een bedeeld in ar- deelt mede dat J.Vonk, van Weedestraat 45, te Goestontheffing behoeft van hst bepaalde bij artikel bouwverordening voor het z.g.n. gesloten bouw als tikel 14 sub V der bouwverordening zulks ten behoeve van den bouw van een woonhuis en winkelhuis met bakkerij op perceel sectie A.no.1910 ged. gelegen aan de Burg.GrothestraatVoornoemde directeur adviseert de gevraagde onthef fing te verleenen onder door hem gestel de voorwaarden. Deelt mede dat Levr.ïr .hiadlenerPeli- kaanweg 29, te boest, ontheffing be- terrein gele traal bekend no1882 en 18 «gen hoeft var het bepaalde bij artikel 8 der Bouwverordening ten behoeve van den bouw van 2 dubbele woonhuizen op een an den Buntweg kadas- emeente Goest sectie D. 5 ged. Te dezer zake wordt geadviseerd de gevraagde ontheffi te verleenen onder voorwaarde dat ƒ.576,80 zijnde ƒ.494,40 voor aanlegkoa ten en ƒ.82,40 voer onderhoud in de ge meentekas wordt gestort. verzoekt goed te keuren dat in de bocht van de boeste1bergschestraat nabij "kon negloren" de bestaande waarschuwingsboï den worden vervangen door een tweetal van den A.h.W.B., welke dan het bocht- teeken zullen dragen. Voorts wordt het gewenscht geacht dat langs de buitenzi; de der bocht eenige betonnen bermplank jes worden geplaatst. De Inspecteur var irolitie brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 22 Augustus j.1. no. 506/4. vraagt vrijstelling van plaatsing de werkverschaffing bij verzoekt afdoende verbetering van het wegdek van den Braamweg. De Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent advies uit bij schrijven dd. 21 Augus tus j.1» no1044 deelt mede dat de financieele commissi? adviseert de gemeente voor de classifit catie der personeele belasting naar de grondslagen huurwaarde en mobilair te verplaatsen van de 6e naar de 5e klos-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 473