/9u. /ri r BESLISSING Afdeelinq No. en Aanmerkingen iestraat ft van ah b, dei van eer. ld in ar- ning van een kerij op gelegen noemde de onthei- em gestel-, r, Peli ng be ikei 8 e van denl op een g kadas- ctie zake onthef fij dat aanlegkoaj in de ge- Aangezien thans is gebleken, dat het perceel kadastraal f is gesplitst in twee perceelen, wordt de gevraagde ont heffing verleend. De ontheffing wordt verleend onder voorwaarde van sto ting in het wegenfonds van een bedrag groot ƒ.576,80, zijnde ƒ.494,40 voor aanleg en ƒ.82,40 voor onderhoud r- lA V i de bochxl abij "Zon uwingsboï] tweetal t bocht- ordt het buitenzi j-l ermplankï oteur varl port uit l| .i 1no Besloten wordt goed te vinden dat de bestaande borden worden vervangen door een tweetal A.h.W.B.borden voor zien van "Z". Voorts aan de A.h.W.B. mede te deelen, dat de ongelukken zijn voorgenomen nadat de weg van een betondek is voorzien en dat deze voorts zijn voorgekomen door roekeloos rijden en drankmisbruik van den chauffeur. Voorloopig zullen de bermplaatjes niet worden aangebracht 4B 4dj ing bij B jBesloten wordt niet op het verzoek in te gaan van het recteur omtrent 1 Augus- commissien classif irj naar dej .lai* te 5e klas- Adressant te berichten, dat het in liet voornemen ligt lA- *J} den Braamweg van een wegdek te voorzien. Aan den Direc- teur van Gemeentewerken herinnering te zenden omtrent de gevraagde kostenberekening van het afwerken der verschil lende voorloopig verharde wegen teneinde aan de hand dier de baatbelasting te kunnen voorbereiden. berekeningen Conform het advies van de besloten den Baad voor te financieele st ellen commissie wordt hi\.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 474