I Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datu m Korte inhoud 916 917 913 919 92° 921 922 V oorzitter f.V.Aann.en 'Jegen- bouwbedrijf P.C. banen te Haarlem. L'inister van éco nomische daken Oranj e Lraam- eg 11b, Soest 0.LGranjeBraam- weg 110, Soest AlL.Gymna st ie k-en -^thletiekver Soesterberg inister van 3in- nenl.Sakeri en fi nanciën jstelt aan de orde de benoeming van een mommies ter Secretarie 3e afdeeling. Je //oorzitter deelt mede, dat hij met den (Secretaris overeenkomstig de afspraak 'gedaan in de vergadering van 27 dezer oz Itrent de sollicitanten Chr J. Toekes te (Loskoop en Jlaas te Katwijk a/dee op Jde secretarie dier gemeenten een onder- jzoek hebben ingesteld» Cver beide solli citanten is met de gemeentebesturen ge- isproken. 'Je inlichtingen over beide amb tenaren waren zeer gunstig. 3e Voorzitte meent de volgende aanbeveling aan de ver gadering te moeten doen t.v;. uo.1 L..7. dlaas te Katwijk a/Zee en no.2 Chr.J. Toekes te Boskoop» verzoekt uitbetaling van het restant van den 2den termijn aanneemsom Banningstras zendt een vertrouwelijk schrijven betref fende bestrijding der iepenziekte. Je directeur va Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven d.d.26 augustus 1935» no.547* verzoekt aanbrenging van een straatnaa - bord op den hoek van den éricaweg. de dir.v.Gem. "erken deelt mede dat reei- opdracht gegeven is om een straatnaam bordje te plaatsen. jverzoekt aanbrenging van een lichtpunt aan den Braam'eg. de Dir.v.Gem."erken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven d»d.29 Augustus 1935j no.lG53« Iverzoekt beschikbaarstelling van een me daille voor de op 7>8 en 9 November a.s.i te houden vereenigingswedstrijden ter (gelegenheid van haar eerste Lustrum. doen mededeeling van de vaststelling derj juitkeering bedoeld in art«3> letter jo der wet van 15 Juli 1929 (st.bl.38bj Ivoor het uitkeeringsjaar 1935/36 °P |f .3ÜGO.--

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 483