Volg- num- Afzender of voorsteller Datu m mer Korte mnoü 923- 924 925 92Ó I>ir .Dem.werken en Hotaris Dammers II, J".Sukkel e.a.be- oners van de -bmma laan Ihr .Ver .Erater nitas 4 u _r:. i£aeu-et- e. 63, o-str 927 Dir.dem.werken adviseeren "betreffende liet schrijven van den landmeter d.d.15 Augustus 1935 be treffende opmeting en uitzetting van ..•ronden. De Dirv.Gem.-serken adviseert het door den landmeter in diens schrijven (laatste alinea) genoemde aan te houden. Je notaris geeft in overweging niet af te wijken van het gebruik om bij verkoof of ruiling van een perceel grond, een g - |deelte van een kad.perceel uitmakende, jals regel vc'o'r de overdracht een meting jte vragen. verzoeken maatregelen te treffen dat ver wijdering plaats heeft van neergeworpen tuin- en huisvuil aan weerszijden van de Emmalaan en wel naast het perceel Dmma- laan 2, en het perceel Animalaan 1. Voorts wordt verzocht de openingen in de heggen; bij deze herceelen afdoende te doen af sluiten, opdat verontreiniging in het vervolg worde belet. De Inspv.Dolitie brengt hieromtrent advies uit bij schrij ven d.d.27 Augustus 1935 no.31D/4. vraagt een tegemoetkoming in de te beta len huur wegens gebruik van het gymna stieklokaal der Chr.U.L.C.school. Joor den secretaris der Vereeniging wordij opgave verstrekt van de betaalde huursom en van het aantal dagen, dat het lokaal in gebruik was. verzoekt toe te staan om op perceel sec tie C no.1643 ged.gelegen aan de Hilde- randtlaan een landhuisje te bouwen op een afstand van 4 II.tot de zijerfafschei in^. De Dir.v.gem.werken brengt bij rap port van 23 Aug35no.29/46 gunstig dvies uit. iedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning vergezeld van de loodige teekeningen en adviezen. 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 485