i BESLISSING Afdeel ing Aanmerkj en No. besloten wordt liet advies van den notaris op te volgen|5 V 4111. es lot en wordt den B irvGem» er ken op te aragen net vuil te doen verwijderen en voorts aan adressanten daarvan meaedeeling te doen. Aan adressanten ware voorts medewerking te versoeken door aan de politie aangifte te doen van het storten van vuil door overtreders der Politieverordening zoo mogelijk met opgave van de namen der overtreders. V *11 Besloten wordt aan den Raad voor te stellen de adres- p* seerende vereen!,.ing in de huur van het lokaal een sub sidie over 1934- en 1935 toe "te kennen van f.lOÜ.voor ieder' jaar. V Besloten, wordt in afwijking van het advies van den V <ajj' hir.v.Gem.werken geen ontheffing te verleenen, aange- L* sien de voorgeschreven erfafscheiding, door samenvoe- ging van de beide houwperceelen nog mogelijk is om te kun en bereiken. - let og net advies van hou1 - en onin. toezicht no. -5/135 ;ordt besloten de bouwaanvrage no.1/1126 in te illigen. iviv

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 486