num- Afzender of voorsteller Datum mer 950 951 952 955 954 955 956 Dir.vsn Gemeente werken De Voorzitter. 'I -Rfd.üoest iied-Ver E.H.B.0. 4e afd.ter secretarie Woningstichting "Patrimonium" te boest Directeur van Ge meentewerken te Soest De Voorzitter Ibiedt ter behandeling aan eenige verzoeJ 'ken om bouwvergunning vergezeld van de koddige teekeningen en adviezen. deelt mede, dat het hoofd der Openbare nagere school de heer G.h.Veenstra heeft verzocht hem ziekteverlof te verleenen. iüit een overgelegde geneeskundige ver klaring van den arts P.G.de Vos blijkt idat een ziekteverlof van 4 weken noodig zendt een overzicht in van de ontvang sten en uitgaven over het tijdvak van 1 October 1 954 - 1 April 1955 in verband !met een verhoogde subsidie-aanvrage. verzoekt te mogen vernemen welke wet houder de mandaten zal onderteekenen voor de uitgaven der gemeente, behooren- de tot dat onderdeel der gemeentehuis houding, dat bij de taakverdeeling tus- schen burgemeester en wethouders, me in is het bijzonder aan den burgemeest^ opgedragen. ex r 'zendt balans per J1 Dec.1954 en verlies; en winstrekening over 1954 van de door jhaar geëxploiteerde woningen complexe:; IA. en B. -deelt nede dat op 15 Aug. j.1. eer. schoorsteenbrand heeft plaats gehad in een der semi-permanente woningen, staan de aan den wiekslooterweg w'.k. en ver- Izoekt te mogen vernemen wanneer tot re-| paratic der hierdoor ontstane schade waarvan de kosten op /.2G,= worden ge raamd, kan worden overgegaan. deelt de vergadering mede dat in de 'raadsvergadering van 29 üug.j.1. de hee Gasille heeft aangedrongen tot verwijde ïring van de bovenste laag van het tegel trottoir aar de Van vieedestraat over te gaan. De Voorzitter herinnert de verga dering aan het ingenomen standpunt dat niet tot verwijdering van de laag wordt overgegaan zoolang ue bijdragen van ei genaren der aangrenzende perceelen nieo uoor vóór

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 493