WaA- BESLISSING Afdeeling j A Gelet op het advies van jouw- en woningtoezicht, nos 55/142 en 55/ 145, wordt besloten de aanvragen nos. 1/1155 en 1/1154 in te willigen. 1/ aJS Besloten wordt aan het hoofd der school ingaande 9 tember a.s. voor den tijd van 4 weken ziekteverlof leenen Bep- dS te ver- Besloten wordt aan het bestuur te berichten, dat het beschikt. Bij de behandeling der begrooting zal het verzoek in nadere beschouwing worden verleenen van een verhoogde subsidie over 1955 niet mogelijk is te meer niet daar uit de overgelegde fi- p. A nancieele gegevens blijkt dat de vereeniging nog over' /f een saldo voor 1956 genomen. Be mandaden hierneven bedoeld zullen geteekend worden! HA door den heer V/ethouder vV.ri.C.noorman. Besloten wordt de balans aan den Minister door te zen- iji den en voorts de stukken te stellen in handen der Bi-y nantieele Commissie (woningbouwaangelegenhedenm Tot reparatie van de woning wordt de .Directeur van Gemeentewerken gemachtigd. noor het College wordt het standpunt van betaling vóór de verwijdering van de bovenste trottóirlaag ge handhaafd. hit besluit aan den heer Gasille mededee- len onder toevoeging, dat wanneer de belanghebbenden voor de richtige betaling van het nog verschuldigde Gedrag instaan, het College geen bezwaar heeft om tot hitvoering van het werk over te gaan. i Aanmerkingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 494