Volg- num- Afzender of voorsteller i Datu m mer Korte inhoud 937 930 939 Bir.van het Regis tratuurbureau der, Ver.van Hed.Gem. I IrJ .PGroot 2 -Oir .van Gemeente-i werken 940 941 Centraal Verifica tiebureau K.A.Gonlag, Gtad- houderslaan 26, te doest. 942 De Voorzitter. jzijn betaald, hoor de v/ed.van den -burg moet ƒ.88,40 worden betaald, hetgeen Itkans öeschieut uoox muundelijksche {storting van 10, Br moot .66,40 betaald worden. {rapporteert omtrent zijn bezoek ten ae- jhceve van de re0istxatuur zendt declaratie ad 25,= in betreffend; (een nader advies inzake de -Banningstraat 'brengt rapport uit omtrent de kostenbe rekening van de H.V. Arnhemsche water- leiding-rMaatschappij inzake uitbreiding Waterleiding in de Birkstraut. zendt rapport betreffende de contröle der administratie der woningstichting "ons Belang" over het 1e halfjaar 1935. deelt mede dat: 1e. veelvuldig ratten worden geconstateerd langs de btadhou- derslaan; 2e. het ophalen van asch en {vuilnis des vcormiddags om 7 uur het ;"rattengevaarzeer in de hand werkt, {aangezien vele bewoners thans reeds de 'avond te voren de vuilnisemmer buiten {zetter. 0e li->-ecteur van Gemeentewerken {brengt bij rapport van 5 'deptember 19 no.1058, te dezer zake advies uit. stelt voor van de hieronder vermelde on Iderwijzers de pensioensgrondslagen vast Ite stellen als volgt: ij.Ph.Hoek, onderwijzer school voor ge woon l.c. in de Kerkebuurt ingaande 1 Maart 1935 op ƒ.2484,J.E.van 't Hof, onderwijzer school voor gewoon l.o. in de Kerke buurt ingaande 1 dept. 1935 op 1768, J.11.Garsingonderwijzer school voorn: gewoon l.o. aan de Beetzlaaj ingaande 1 Maart 1935 op 2236,=. Mej. A.G.Koopmansonderwijzeres school voor: gewoon l.o. te Soesterberg ingaande 1 Januari 1935 op ƒ.1844,=.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 495