1 x v Js ESLISSING Afdeeling Aanmerkingen Van net rapport wordt kennisgenomenmet verdoe* aan da& pe hecretaris om aan de '.venscnen van aen directeur de w\ dacht te billen schenken. V "boi: ,De declaratie bloten wordt goedgekeurd, lot betaling wordt Besloten wordt alsnog aan üen directeur van Gemeente werken opdracht te geven, na te gaan of het leggen van de buisleiding buiten rijksgrondgebied mogelijk is, en daarbij te trachten de noodige grondstrcoken in het be-f zit der gemeente te krijgen. Van de mogelijke totstand koming van de waterleiding uitbreiding in de ^trkstraat kan bij de onderhandelingen met de grondeigenaren ge- bruik gemaakt worden. Besloten wordt het rapport te zenden aan de kinantieele ijaM. Commissie woningbouwaangelegenheden nesloten wordt adressant mede te deelen, dat het inge- 1/ Jj. steld onderzoek niet bevestigd heeft dat veelvuldig V ratten worden geconstateerd langs de Stadhouder slaan. 1 In verband met de aanwezigheid van huisvuil wordt aan 4e bewoners in overweging gegeven de vuilnisemmers goed te ■sluiten Je hierneven vermelde pensioensgrondslagen worden vast gesteld V -lU^UOXv/UvwiX V» V> X VU U XIO U X Jjf w X U ÜU n CiiU ii

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 496