Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 94) 944 945 946 947 948 949 U.V. Arnhemsche at er leid .ing My. te Utrecht. K.A.Gonlag, Btad- houderslaan 26, Soest Bestuur van den N.B.L.T.O. Air-van Gemeente werken Mevr 4 ed W ALim Bergsma, Amersf. straat 103, te Soesterberg. Bir.van Gemeente werken te Soest. Inspecteur van Bo litie te Soest. deelt mede geen termen aanwezig te ach ten om tot verlaging van het tarief voor waterlevering over te gaan. deelt mede dat de verlienting van de Stadhouderslaan onvoldoende is en een groot gevaar oplevert voor de voetgan gers en voor het rijwielverkeerBe Directeur van Gemeentewerken adviseert bij rapport van 3 September 1935, no 1037, 6 lantaarns te doen aanbrengen. verzoekt medewerking te verleenen om tot een spoedige regeling te komen van het verhuren van auto's de gemeente. en t; XI m deelt mede dat E.Schuijt, van Weede- straat 32, te Soest, ontheffing be hoeft van het bepaalde in artikel 14, lid 1, sub c, der oouwverordening ten einde een aanbouw, op perceel sectie A. no.2031 bestaande uit een tweetal kleedkamers, te kunnen oprichten tot op de ijgrens van het naastgelegen perceel verklaart geen bezwaar te hebben tegen het oprichten van een magazijn op per ceel sectie B.no.1779 op een afstand van 2 meter tot de erfscheiding van haar perceel. De Directeur van Gemeen-: tewerken a .viseert uij rapport van 22 Augustus 1935, nc.3/21, aan H.Vocrmo- len thans ontheffing te verleenen van het bepaalde in artikel 14 der B.V. voer het oprichten van een magazijn 01 een afstand van tenminste 2 meter van de rechter zijerfafscheiding. zendt een 16-tal declaratiën in, wegens dooi hem uij voorschot ten behoeve dei gemeente gedane uitgaven tot een bedrajg van y'.134,04. zendt een 5-tal declaraties in, wegen: teruggaaf van dpor hem bij voorschot ten behoeve der gemeente gedane uitga-» ven tot een totaal-bedrag van ƒ.92,45 Ao

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 497