Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte i n h ouo 950 951 952 953 Ontvanger van het kantoor der Regis tratie en Domeineh De V o o rz i 11 r Afdeeling finan ciën, ter secre tarie. Oir.van Gemeente werken. vraagt in verband met de voorgenomen gronuruiling te Soesterberg met het Rijk, Ie, of alle voorwaarden van de zijde van het departement van defensie gesteld, uekend zijn en teoestuur zich daarmeos of reeds medewerking is den Red.Militairen bond pachter van het perceel te vernemen welk bedrag ipeente bereid is te deren afstand van giond door net Rijk. geven of het gemeen- vereenigt; 2e. verkregen van te Utrecht, erf- D.nc.10213e ge- meer De Voc trent respor in geld de voer den biedt de vergadering een schema aan van een aan den Raad aan te bieden aan beveling voor de benoeming van leden der Commissie uit den Raad, t.w. Èinan- cieele- en BelastingcomrnissieVoorzit ter: de Burgemeester. Leden: H.J.Gasil- le, J.v.d.Ven, A.Endendijk, J.Lood er, k.C.Thijs-enOommissie Openbare «er ken; Voorzitter«veth.de Bruijri. Leden; H .v .klooster li.Zijlstra, M.hórnsveld, A.ue Lies, d J.Bvd.BergCommissie werkverschaffing; Voorzitter: W'etn. Doorman. Leden. J.h.Hom, J o Dvd B e r 6 A.de Lies, J.E.v.kreukelen, li.Zijlstra;. Commissie Grondoedrijf en Uitbreidings!- plan: Voorzitter, ieth.DoormanLeden: A.P.HilhoïstH.J.Gasille, J.Looder, J.v.d.Ven, A.EndendijkCommissie Gat- bedrijf: Voorzitter: «eth.de Bruijn, Leuen. h .v .Klooster J.v.d.Ven, M.lio; veld. Commissie strafverordeningen: Voorzitter: de Burgemeester. Leden: M.C.Thijssenu.H.Hom, H.J.Gasille, A Endendijk. Commissie Heide- en Zand gronden: Voorzitter, «etii.de Bruijn. Leden: A.f .Ililhorst<j v .Lr tuk 1 jn deelt mede dat moet plaats hebben de benoeming van de leden en pli atsvervair gende leden van den gemeenteraad in da commi sie vlo; geerganis ,-erd overleg, j i verzoekt aan de technisch ambtenaren H.C.Dorlas en k.C.Tillemans de vergoe ding voor het georuik van eigen rijv/i toe te kennen. Besloi ming c overe< door i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 499