I Volg num mer Afzender of voorsteller Korte i n h o u 102 103 Technisch Ambte naar Openbare Werken 21 Jan.'35 no-397 zendt advies omtrent het graven van grind in Rijksgrond. B. en vY. van Hilversum 22 no Jan.'35 3245 104 105 106 Gemeen t eb es tuur Hilversum deelen mede geen bezwaar te hebben dat de Directeur van Publieke Werken hun ner gemeente, de heer IrJ.P.Groote, als deskundige van advies dient bij de gerezen moeilijkheden van technischen aard met betrekking tot de vernieuwing van de Banningstraat bericht de goedkeuring op de gestelde vraag of een opzichter dier gemeente gedurende eenigen tijd het toezicht kan uitoefenen op de werkzaamheden aan de Banningstraat en stelt de voor waarden daaraan verbonden vast wat be treft de vergoeding van kosten ver schuldigd aan de gemeente Hilversum. Pluimveevereenigihg Soesti 21 Jan-. 135: verzoekt vrijstelling belasting pu blieke vermakelijkheden voor haar le den, aangezien deze vrij toegang tot de georganiseerde feestavond hebben. Technisch ambte naar bouw-en wo ningtoezicht 107 Ged.Staten Utrecht 23 Jan.'35 rapporteertdat G.G.Hol,te Soesterberg ontheffing behoeft van het bepaalde in art.8 der Bouwverordening,voor den bouw van een enkel woonhuis,op een terrein, gelegen aan den Verl.Postweg, j kadastraal bekend gemeente Soest,in sectie B.2099 en geeft in overweging de noodige ontheffing te verleenen, onder de door hem voorgestelde voor waarden. 22 Jan.'35 verzoeken de meening van den raad te mogen vernemen omtrent een formeele wijziging in de jaarwedderegeling voor burgemeestersgemeente-secreta- rissen en -ontvangers, uiterlijk vóór 24 Pebruari 1955» ■Besl pute wijz: best;

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 49