komen van de reaux. ouden voor be- erband sentie- gen ore rende 1jnde ,en aan r iir arkens- gemeen- morden ie de oeve van kracht 3d.Var een be stalen. :beta- i ter- i iiten janu- lecate aatsen en - - per n een BESLISSING Afdeelinq No. en Aanmerkingen van adressant te berichten, aat op grond van de loepen- "de overeenkomst met een firma voorloopig niet op zijn verzoen kan worden ingegaan. Besloten wordt aan den naad voor te stellen de presen- tiegelden voor 1934 te bepalen op f15,por lid voor een zitting in de morgen- en middaguren en op f.8,-- in de middaguren en deze presentiegelden voor 19Jp te oe- palen op f- - per persoon en per middag. jjQ ontwerp-verordening regelende de samenstelling en de werkkring der Commissie aen aaad voorts ter vaskstea- ling aan te bieden. Besloten wordt aen iecnriisch Ambtenaar op te dragen om- standig te rapporteeren welke cverecnxtomsten met B .wiss zijn aangegaan. Besloten wordt de x,ea. Varkenscentrale de mededeeling ter kennis te brengen met verzoek het nog toekomende bedrag te storten bij den üemeente-ontvanger vBütrent ae besteding van het bedrag zal het Ooilege nog; ^een nadere beslissing nemen, indien inderdaad blijkt, aat _ae gelden door de gemeente zullen worden ontvangen. Besloten wordt aan de Hollandsche Crediet-kaatschappij te berichten, aat tegen uitbetaling van het bedrag ad i'.ö40,90 geen bezwaar bestaat als door A.A.v.d.kouwen een schriftelijke verklaring wordt ingezonden, waaruit blijkt dat hij rn ae opzegging van net contract beruso. net ware in net belang der «natschappij in overweging te geven dat door naar tusscnenkomst wordt gezorgd voor inzending aer verklaring nierboveu oedoera. Aan aen ixinister mede te dealen dat met mxnder plaatsen, J*~ n.r. 1^ Kan worden volstaan met verzocxx het vastgestel- de aantal van k4 plaatsen tot Ik terug te willen bren- 1 gen. Besloten wordt indien noodig van de gasmaskers der Branjd- r gebruik te maken. tuV" -ian aen Technisch Ambtenaar openbare «erheen voorts mede! v te deelen dat het nog voorkomt dat zich in den kelder j kolendampen ontwikkelen, met verzoek mede te deelen, of! aan Ot.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 4