Afzender of voorstelle num mer Datum Korte inhoud 954 955 556 957 958 De Voorzitter. De Burgemeester De Voorzitter. De Voorzitter Weth.de Bruijn. deelt mede dat in een tweetal vacatures in de Stichting tot beheer van het Soes iter natuurbad moet worden voorzien n.1. in die van het raadslid J.S.van Duren jen in die van den particulier C.Seven- huijsen ivrai;gt a n het college een crediet ad |/.1C0,= ter bestrijding van ncodzake- jlijke losten wegens aanschaffing van bt Incodigdheden e.a. in verband met de ui" !cefening der Luchtbescherming als bran-» card, lampen, huren van auto's. stelt voor de woning van wethouder Dco:t man te doen voorzien van een telefoon aansluiting. Hierbij stelt iiij voor bei de wethouders voor te bepalen, dat all€ locale gesprekken voor eigen rekening worden genomen, zoodat de gemeente en kel de abonnements- en de aansluitings- kosten restitueert. deelt de vergadering mede, dat de land meter ij het kadaster hem in een ondei houd heeft medegedeeld dat het in de b: doeling ligt de geheele gemeente opniec kadastraal op te meten. Aangezien in dl hermeting voor de gemeente een groot bê lang is gelegen, wordt door den landme ter gevraagd of de gemeente bereid zou ^zijn de hulpkrachten te bekostigen. informeert naar de aanstelling van een! 'nieuwe commies. De Voorzitter deelt me de, dat het vorige college dezen amb- tenaai heeft aangesteld.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 501