op 60, Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer I j Korte inhoud 959 DirGemeentewerken 960 961 962 965 964 965 966 C.L.OranjeBraam- weg 110; te Soest Directie van de IIV .Arnhemsche Wa terleiding My. Bestuur ii.b.Talma-f stichting, A'pel doorn DirGemeentewerken De Voorzitter. Gemeente-ontvanger vlej ACMvan Kwa- «egen, /ald.Pyrmont- laan 19, ooest biedt ter behandeling aan eenige ver- zoeken cm bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. verzoekt vergunning tot het houden var. een openbare inzameling van gelden ten bate van het fonds "a0Talma-sticht ingi Omtrent dit verzoek wordt rapport uit gebracht door den inspecteur van poli tie, dd19 en 20 Augustus 1955- i adviseert een reglement vast te steller:! op de vanwege de gemeente Soest te hou-| den openbare aanbestedingen van werken en leveringen - verzoekt verbetering van e^n gedeelte van den Ericaweg. De Directeur van Ge meentewerken brengt bij schrijven van 4 September 1955, no.904, advies uit. deelt mede dat zij zich geheel kan ver-| eenigen met het voorstel van den heer Jonker inzake het leggen van een tijde-J lijke leiding voor aansluiting van het v/ijkgebouw aan het Drift je aan het wa terleidingnet De kosten worden begroot;! deelt mede dat het ontwerp-begrootin'gs- wijziging Do.21/425 in de raadsverga dering van 29 Augustus 1955 is aange houden ter nader onderzoek. bericht, dat G..uleeksma pachter van het parkeerterrein aan de Batenburglaan ..ofi danks gedane aanmaning de restantpacht-j schuld ad y.200,= niet heeft voldaan- verzoekt haar in de gelegenheid te stel|| Ier. tot het volgen der cursussen voor I intellectueele werkloozen, inAmersfcoij en haar in verband hiermede financieel te steunen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 505