V- aden var. ld en ten stichting; ort ui't- an pcii- e stellen t te hou- n werken edeelte van Ge ven van es uit. kan ver en heer en tijde-i van het het wa- n begroot rootings- r van het glaan on antpaclA-1 oldaan- d te stel en voor Amersf coï nancieel BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Gelot op liet advies van uouw-en woningtoezicht, nos. a_J j. 35/147 en 35/145, wordt besloten de aanvragen nos. f\ 1/1137 en 2/335 in "te willigen. Op het verzoek wordt afwijzend beschikt op grond van d veelvuldig voorkomeuae inzamelingen oij inwoners der gemeente. Het ontwerp-reglement wordt goedgekeurd en vastgesteld. aJi- Het zal den raad worden medegedeeld vóórdat het in wer-^- king zal treden. i Besloten wordt aan den Directeur van Gemeentewerken \a alsnog de vraag te stellen of de verbreeding en de ma- itige verharding als object voor werkverschaffing is te behandelen en uit te voeren en indien zulks mogelijk is als zoodanig met voorstellen te komen. .aan den heer Jonaer mede te deelen, dat het wijkgebouw volgens bericht van de waterleiding My. op het net kan 'worden aangesloten indien de vereeniging de kosten ad L" 60,= betaalt. Voorts wordt besloten de vereeniging in overweging te geven zich verder met de My. te verstaan* Besloten wordt de voordracht dd. 19 Aug.j.1. Ho.4076 voorloopig in te trekken en na afloop der werkzaamhe- den na te gaan of aanvulling van crediet noodig is. Dit besluit ter kennis te brengen van A1^-5 /*/4 meentewerken den Directeur van Ge- esloten wordt den pachter bij aangeteekend schrijven I ;ot betaling te sommeeren. L V hM- Besloten wordt tot afwijzing van het verzoek.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 506