Volg- num- I Afzender of voorsteller Datur mer Korte inhoud 967 968 969 970 971 De Voorzitter. K.C.van hes, te Apeldoorn DirGemeentewerken OirGemeentewerken liJ. iggelinkhui- zen, Beetzlaan 51 Soest Ideelt mede: dat voor het ontwerpen van een uitbreidingsplan voor den dienst j1934 naar 1955 is overgeschreven 166866 dat de uitgaven op den dienst 1955 heboen bedragen tot en met Augustus 1935 (voor zoo ver bekend) 1679,25 jdat het toegestaan crediet derhalve is overschreden met. 10,59 verzoekt betaling van een bedrag van .1045,05 wegens honorarium en andere kosten voor het ontwerpen van een uit breidingsplan verzoekt een crediet beschikbaar te stel jlen van ƒ.62,50 voor aankoop van 5000 sitka-dennenwelke voor aanplant benoo digd zijn. College stelt net op prijs, indien het en de leden van den Raad een excursie maken naar de in uitvoering zijnde werkverschaffingsobjecten, welke plaats hebben onder toezicht van het Staats- boschbeheer en deelt mede, dat het Staatsboschbeheer van meening is, dat zoo'n excursie nog hebben in den loop zou moeten plaats van deze maand vraagt prijsopgaaf voor een aansluitir.J ;van een zink- en beerput op het gemeen-l iteriocl. De Directeur van Gemeentewer- i ken brengt hieromtrent advies uit bij schrijven od. 5 September 1 955, no.ICbCl 972 J.J.C.de Deer, Soesterberg.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 507