Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 973 974 975 976 B. en van Utrecht wethouder van bo- ciale Zaken. De Voorzitter. Wethouder van On derwijs. Korte inhou Iverzoekt te mogen vernemen of dn 'emeen^- 11e Soest genegen is tot betaling der 'kosten van vervoer en verpleging van 'den armlastigen zwakzinnige Willem de Sain, in de stichting "'s Heerenloo" te Ermelo, aangezien de vader Theodorus de Sain, in de bevolkingsregisters alhier zoude zijn ingeschreven. In verband met de plannen tot weder uit zending van werkloozen naar "Rollecate" om reden, dat het de Rijks Inspectie ge- wenscht voorkomt te beslissen over de bezetting der aldaar opengehouden plaatZ sen, stelt de wethouder voor aan den Inspecteur der Rijkswerkverschaffing te Zwolle een schrijven te richten, waarin verzocht zal worden nog eenige dagen op de beslissing te willen wachten, ten einde de nieuwe raadscommissie voor de werkverschaffing omtrent het voornemen tot uitzending van werkloozen te kunnen raadplegen deelt mede dat liet hoofd der openbare U.L.O.school verzocht heeft, in afwach-j ting der be slissing op de aanvrage tot aanschaffing van leermiddelen wegens groote toename van het leerlingenaantal:, hem te machtigen voor een bedrag ad /.100,= leerboeken te mogen aankoopen. stelt voor in veroand met het aan den 'heer Veenstra verleend ziekteverlof ae wacntgelder H.Ouderkerk ingaande 10 bep tembar 1955 tot aan. ue openbare in de Ker^eouuxt te benoemen. ie te ia K ie lote. te r de kir ïtig rdt t e 11 slote bed en tijdelijk onderwijzer school voor gewoon l.o ori'ora ^1 je

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 509