Voig- num- Afzender of voorsteller Daturn Korte i n h o u mer 977 973 979 -Hr .Gf en. merken 970 ir.ue.-arken Voorzitter >ir.Gem.verken i biedt ter zoeken om behandeling aan eenige ver- bou vergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. deelt mede, dat door den Secretaris in overleg met den Dir.v.Gem.verken en anderen een plan is samengesteld van de op 16 dezer te houden excursie naar de gemeentebosschen, en stelt voor het plaa goed te keuren en de aan de excursie verbonden kosten voor rekening der ge meente te nemen. rapporteert het resultaat van het onder zoek naar aankoopmogelijkheid van de Buitenplaats Aiddelwijk, welk onderzoek is ingesteld door een commissie benoemd door den voormaligen raad. adviseert na de gehouden openbare aan besteding "het herstraten en verbreeden van de bestaande bestrating van een ge deelte van de den Blieklaan en de gehee ls Schoolstraat te Soest" zooals om schreven in bestel no«2, dienstjaar 1935 op te dragen aan '.A.Deys te Soest voor de door hem ingeschreven som van f.1533.1 Gelet 35/146 nos.1/ Be voo Beslot Schout raa aor Beslot i ragen ■lij za larir, den D._ -eter. aoster:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 513