BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ,aris in n en .d van de naar de het plaa sur sie der re- Let onder en de >nderzoekj benoemd .re aan- srbreeden 1 een ge- de gehee- s om- 'jaar 1933 >est voor: .n 1.15 3-I' Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht nos. 35/140, 35/149 en 3E/15L1 wordt besloten de aanvragen -".1/II36, l/ll39 Ón 1/114C in te willigen. nos De voorstellen van den Voorzitter 'orden aangenomén. Besloten wordt den Secretaris op te dragen Schouten mededeeling te doen confor:.. ae ra o oort inhoud tosten daarvan voor rekeniir van De. voornoemd. d notaris van het Besloten wordt .iet v;er~ aan V.a.De/s te Soest op oe dragen voor de ingeschreven som groot f.1583. Hij zal echter met den stratenmaker Ph.v.d.Pol de ver klaring zoo als deze als bijlage bij het rapport van den Directeur ter kennis van het College is gebracht, moeten onderteekenen op een gezegeld stut, tomende de Ols

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 514