Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 981 982 983 984 ?8 5 986 987 988 M.de Jong Sestuur der ver^aiii- t'ing "Pretanzor I Directeur Gemeen tewerken De becretaris Directeur Gemeen tewerken Assuranti e-maat- schappij "de NedBij lander." van 1845 te 1s-Gravenhage Directeur Gemeen tewerken Directeur van Ge meentewerken. 1 doet afstand van eenige strooken gronds I ter verbreeuing van ae Den nlieklaan-. De directeur van gemeentewerken idat de kosten, voortvloeiende uit de ericntj stelde dragen voorwaarden, j. 229,= zullen be- I vraagt toestemming tot het instellen van e--n onderzoek naar het gebit der i schoolkinderen der eerste klassen in een schoollokaal. vraagt machtiging tot aankoop van brand stoffen voor de gemeentegebouwen bij de firma van de v/ijngazrt volgens overge legde offerte. biedt ter behandeling aan ue aan den Baad ter vaststelling aan te bieden ontwerp-verordening betreffende de sa menstelling en den werkkring van de Commissie Grondbedrijf -Uitbreidingsplan' en van de Financieele commissie en Belasting- zendt ter goedkeuring verancier s de lijst van le- deelt de voorwaarden mede, waarop zij 'de met haar gesloten verzekering teiei liefstal van kasgeld en effecten, die j op 2j Januari 1938 eindigt, wil verlez- gen deelt mede lat Dr.C.Huijer, Oranjelaan >1 te boest 3 i te öoest, ontneiring behoeft van het bepaalde in art. 14 sub c. -er bou.v- jverordening ten behoeve van den bouw van een garage groot x 7 M. op per ceel sectie H.no.2973 gelegen aan de Rembrandtlaanop een afstand van 0,^0 M. uit de zijerfafscheiding brengt nader rapport uit omtrent het verzoek van H.Straks, Dteenhofstraat 45a om toestemming tot het ophangen van een reclamebord van de KV.Rotterdam- sche Verzexering-bocieteiten aan zijn perceel •3,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 517