'3 BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt aan üen Directeur van gemeentewerken te gj verzoeken de kösteh te begroeten verbonden aan de uit voering van de voorwaarde onder je in de afstandsver- klaring omschreven. De toestemming wordt vëyïeend De Directeur van gemeentewerken wordt gemaentigd tot aankoop der brandstoffen conform de van de firma van de kijngaart ontvangen offerte. V De ontwerp-verordeningen .vorden na kleine aanvulling goedgekeurd en zullen uen Kaud ter vaststelling 'worden V- v' V De lijst wordt goeagez.eurd V -l- V Tot verlengixig van de verzekering besloten op nieuwe basis wordt aL/r\ Besloten wordt de entheffing te verleenen onaer de voorwaarden door uen Directeur van G-emeent ewerken in zijn rapport vermeld. Besloten wordt het verzoek in te willigen met inachtnef- ming van de door den Directeur van gemeentewerken ge stelde voorwaarden

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 518