Volg num mer Afzender of voorsteller Datum K orte inhou 989 990 991 992 )94 995 996 Bestuur der Ver- eeniging "Beest- Zuid" te Soest. Ned.R.K.Bond van Overheidspersoneel! "St.Paulus E.R.EeringaLieu te Soes weweg 63, Inspecteur Lager onderwijs in de Ir spectie Amersfoort 995 Directeur van Ge meentewerken .directeur van Ge meentewerken Afdeeling Soest der NedVereenigiiig HB0 Directeur Gemeen tewerken verzoekt een gedeelte van de HartmanlaaÈ te noemen: P.van den Breemerlaan. verzoekt het college in overweging te willen nemen het samenstellen van bij zondere voorschriften voor de 'werklie den bij het gasbedrijf in het G.u.aan de orde te stellen. ideelt mede dat het zijn bedoeling is 0^ Lijn terrein gelegen aan de Hildebrandt- laan een enkel woonhuis te bouwen. In verband daarmede wordt verzocht hem als nog ontheffing te willen verleenen. bericht omtrent het verzoek van het 'hoofd der openbare U.L.u.school om be schikbaarstelling van een bedrag van 60,= voor aanschaffing van leermid delen en schoolmeubelen. verzoekt een crediet van GC,= beschi baar te stellen voor de vervanging van den gemeentewerkman H.van Pulpen die wegens ziekte verhinderd is zijn werk zaamheden te vervuilen. verzoekt het College een definitieve be slissing te nemen inzake het al of niet uitbetalen van te maken overuren aan de! gemeentewerklieden. legt over de rekening 19p4 en de 1955 der ziekenauto. ting begroc zendt ter onderteekening een contract met ae L.V.Philips Gloeilampenfabrieken te eindhoven inzake leverin lampen voor durende het 1955 tot 15 van gloei straatverlichting enz. ge- tijdvak van 15 September September 19 3 6

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 519