T' iUs 9L*/M v Afdeeling Aanmerkingen en No. Aan den Raad zal worden voorgesteld op het verzoek gunstig te beslissen. Besloten wordt aan den Bond mede te deelen dat na de wijziging van het werkliedenreglement de bijzondere voorschriften den gesteld. aan de orde van behandeling zullen wor- a. s ba overweging van een eventueels mogelijkheid om als nog aan het verzoek te kunnen voldoen, wordt door de vergadering besloten adressant te berichten, dat zijn verzoek eerst in gunstige overweging kan worden geno men wanneer het ontwerp-uitbreidingsplan is vastgesteld V' Aan den Raad zal worden aangevraagd een crediet groot t/ >'.660,= n.1. voor leermiddelen ƒ.510,en voor bannen 150,=. tó. Besloten wordt het gevraagde crediet ad /.J00,= Dij den Raad aan te vragen, -nan den .directeur van Gemeen tewerken zal een schrijven worden gericht, waarin her-f innert zal worden aan uen uitgaanden brief terzake cre- dietoverschrijdingenmet opdracht in het vervolg de credieten zoo tijdig aan te vragen dat zekerheid bestaat dat de uitgaven gedaan mogen worden. hoor het College wordt de beslissing genomen, uat net werkliedenreglement moet worden uitgevoerd. Aan den Directeur van Gemeentewerken zal eenter worden opgedrd-/>i u Ippf'.nt gen, het maken van overuren het allernoodzakelijkste te door arbeiders beperken. he rekening na gehouden controle den Raad aan te Die den. Woi/f. Besloten wordt met de li.V.Philips het levering van gloeilampen aan te gaan. contract wegens Jy j-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 520