Afzender of voorsteller Datu m Kort innou De Voorzitter. Directeur van Ge meentewerken ii .k .H.Dusch, Gem. controleur u.nub, hoofd der c 1school te Soesterber o 1 Vereeniging tot bestrijding der tijc afd Soest, Directeur van Ge meentewerken Directeur van Ge meentewerken stelt vcor bij zijn verhindering als plaatsvervangend voorzitter der stich ting tot beheer van het Soester nat uur-f bad aan te wijzen de wethouder, waarne mend burgemeester, noorman. bericht omtrent de aanbieding van grond door de Gebr.Swager, welke grond nocdij; is vcor de afronding van den hoek Vosso veldlaan-van Beuningenlaan. rapporteert, dat Johannes van den -urin geboren 18 Juli 1900, van beroep los arbeider, die in de rijkssteunregeling is opgenomen, zich meerdere malen aan overmatig drankgebruik schuldig maakt en dat genoemde v.d.Drink j.1. Zater dag, 7 September des n.m. plm. 11 z uur in staat van dronkenschap op den open baren we_ is aangetroffen en. voor ei0e,-. veiligheid naar het politiebureau al- verzoekt, namens het desbetreffend co mité, om op 27, 2o en 2j februari 19p> in het g„ mnastiexfLokaal te Soester berfc een bazar te mo0en houden teneinde uit de ingezamelde celuenr de sedert 2 ja rei aan de o.l» schoc-1 te Soesterberg werk zame leerkracht te kunnen blijven sala I rieeren verzoekt een bijdrage uit de gemeente kas van ƒ.605,90 ten benoeve van de ve pleging van Teuriis van hooien. biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning vergezeld van de no dige teekeningen en adviezen. deelt mede dat de gebrs.J.C. en l.Swa- '°r, te Soest, ontheffing behoeven van het bepaalde in artikel b -der bouwvex- ordening ten behoeve van net door hen op te richten' dubbel woonhuis aan den ..igendomweg op perceel sectie G.nc.21^ Te dezer zaue wordt geadviseerd onthef fing te verleenen onder voorv/aarde dat ƒ.508, zijnde 22 x ,'.12,= is .264, vcor aanlegkosten en 22 x 2 is .44,= voer onderhoud in het wegenfond wordt gestort i.@ 1 iv^ O Vj. x ciCii L

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 521