^n. /'ufsi/S V als atich- nat uur+i vvaarne- nocdig ik Yossa 5n -urm los 3geling sn aan ma akt tater- 111 aar i open- uU ar ena co- ri 19p' terbert nde uit 2 j a r= g werk-1 en salai meente-1 nde ve: BESLISSING Afdeelinq No. en Aanmerkingen ])e waarnemend burgemeester, de keer koorman worüt \form het voorstel aangewezen. con V-ct/f. besloten wordt aan de gebr.Swagéx mede te deelen, dat 1/ *A\ het aanbod door de gemeente alleen kan worden aanvaard,^' 1 indien de grond gratis aan de gemeente wordt afgestaan; 411 en de gemeente de kosten van grondoverdracht en liet verplaatsen van de afrastering voor hare rekening neemt. nesloten wordt J.van den iirink voor den tijd van zes weken te schorsen. Besloten wordt aan adressant mede te deelen dat hij zich zal moeten overtuigen, dat het gymnastieklokaal op de val is bewuste avonden vrij is en, zoo met dit niet het ge aan wie de zaal 1/ V tijt;.. erzoek de noo 1o w a - ?v en van rouwver- rcr hen ran den Jho21 b| i onthei rrde dat ,'.264,= tpenf ond^ de gymnastiekvereeniging verhuurd is, tot een overeenstemming dienaangaande moeten komen. Bericht wordt nader ingewacht men eener beslissing op het onderwerpelijKe tot het nejr verzoek. Je bijdrage aan de t-rjcvereeniging ten bedrage van .603,50 wordt verleend. Je patiënt ï.van Poolen zal ten behoeve der gemeente afstand moeten doen van de uitkeeringen ingevolge de ziektewet. Gelet op het advies van jouwt en woningtoezicht no. 55/146, wordt besloten de aanvrage no.1/1158 in te wili- ligen Jj bh ue ontheffing wordt verleend onder voorwaarde van stori- p ting in het wegenfonds het bedrag groot ƒ.506,=, zijn-_ de j.264,= voor aanleg en /.44,= voor onderhoud van den weg. Voorts wordt aan de ontheffing ue voorwaarde totgrondafstand veroonden zooals door den Jirecteur van Gemeentewerken in zijn rapport wordt aangegeven. i&y n y p i cs o

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 522