Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer loop xioofd van het iulef oondistrict - ïsterdara doeo ennele mecLedeelingen betreffenae: automatisch verolndrngsverkeer tussche uussum, üilversurfl, zaarn en soest. 1 UUQ IUO7 IO00 ie J9 1010 Voorz.der eo ai schei S ij d stee ltv er te -aizen (lï.h.) Prov.Utr.klectr -Jir en. -.'erken 'oningst.Ons 3.1»ng" te Ai. stoort DirGen. Tjerken zendt een circulaire betreffende de ves tiging van een nieu uationale buis- industrie door middel van het kweeken van cocons der zijderups. deelt mede dat jaar kosten van de geplaat ste lantaarn li&riënburg-Vr-edehof straat 2 voor avond- en nachtverlichting f.17.94 bedragen zendt in. taxatierapport betreffende het ge 'Leèlté der speelplaats der Jongend school, dat bestemd is voor ..en bouw van een jeugdgebouw. verzoekt, onder overlegging van een be- X-exen mg van het na 1 Januari 1934- door, nuurverlagingen geleden verlies, op grond van heo bepaalde in de circulaire van .en in rust er van sociale taken d.d. 9 mei '35, no.11084 Mi afd.Volksgezond heid de bijdrage^in de exploitatie voor het door haar geëxploiteerde complex woningen te Soesterberg te willen ver- koooen. deelt mede dat P.üenooy, uieuwstr «33a, 'te Soest, ontheffing, behoeft van het (bepaalde in artikel 13 der bouwverorde ning voor het uitbreiden van zijn bak- jkerij op perceel sectie H no.4235 gele gen aan de kieuwstraat (bouwen tot op 'een afstand van 6.75 -A ui"k d-e achtererr- 'afscheiding)Te dezer zake wordt gead viseerd ontheffing te verleenen. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 527