Mto. htytr. BESLISSING Afdeel Aanmerkingen Lesloten vjorat aan de hoofden van cuenst een mededeeling <Jj Ie zenden van gelijne inhoud als reeds is gezonden aan I ie hoofden der axcieelingen ter secretarie. lesloten wordt 3 exemplaren van het boekwerkje"jBeknopte cJj landleiding voor de zijdersslt" door J.h.LLhtt Sr.a v ys .0.75 per stuk aan te vragen, hen exemplaar zal rier- 'an dan ter "bestudeerIn^ worden gezonden aan den direc teur van gemeentewerken. Besloten wordt op de aaubiedinu niet in te gaan, doch .i& tegenv»oordige 000stand ue b-susndigen. 'Besloten wordt aan den directeurals schatter voor de 1 \>- cJi ;e...éönte, te vragen hoe men aan het lage bedn ".0.75 per 1-2 is gekomen. van X (>D- besloten ;ordt voor 1 1-aart a.s. een verhoogde rijks bijdrage" aan te vragen. D besloten wordt de gevraagde ontheffing te verleenen conform het advies van den directeur-van gemeentewerken, 1 van 16 September 1935» no.2/10.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 528