Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte i n n o u 1011 1012 IO13 1014 IO15 ej.Ida Jongsma j-er kpad ZZ190 Ooest ■Oir .Ge. i. merken kat Crisiscomité 1s-Gravenhage - -h. VerHo eder - schapszorg te --eer len e j Gv-j?;a- e .eniald.*yriiono laan 19»Soest deelt mede voornemens te zijn tot het houden van een leerlingenavond begin Octoher in de zaal van hotel "keuland" waaraan plu.20 leerlingen zullen mede- Iwerken, plus een kinderkoortje van plm. j20 leden en dat nog ongeveer 100 vrij- jbiljetten zullen worden afgegeven, ter wijl verder toegang tot de zaal wordt jverleend tegen "betaling van 25 ct.entree.. Gevraagd wordt of in dit geval van toe- jpassing is de verordening tot heffing eener publieke vermakelijkheidsbelasting. [stelt voor aan de opgeroepen sollicitan ten voor de betrekking van technisch- ambtenaar 3e klasse alsnog de door hen ge.laakte reiskosten te vergoeden. bericht de accoordbevinding van de bij schrijven van 12 dezer ingezonden afre kening der over het le halfjaar 1935 verstrekte extra-hulp aan werkloozen ten bedrage van f.1129,05 en ziet t.z.t. de verantwoording van het saldo ad f.270*95 met de afrekening der gedurende het twee de halfjaar 1935 te ver le enen extra hulp aan werkloozen tegemoet* Tenslotte wordt medegedeelddat, zoodra toestemming van het departement is ont vangen, zal worden overgegaan tot be- schikbaarstelling van de tweede helft Ider bijdrage. verzoekt een subsidie over 193^ en volgende jaren. verzoekt bemiddeling te willen verleenenj, teneinde in de gelegenheid te worden ge-' steld de cursussen voor intellectueele werkloozen in Amersfoort te kunnen vol gen, en deelt mede bereid te zijn tot terugstorting der verschuldigde cursus gelden in de gemeentekas.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 529